ДОСТАПНИ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ ЗА СИТЕ ОДД. ЗА СЕКАКВИ ИНФОРМАЦИИ КОИ ИМ СЕ ПОТРЕБНИ НА НАШИТЕ ПАЦИЕНТИ


047 243 531

Адреса

ул „Асном“ б.б. - Битола

Телефон

+389 47 251 211

E-mail адреси

kbbitola@zdravstvo.gov.mk

kbbitola@gmail.com

kbbitola.pravna@gmail.com

Испратете прашање на kbbitola@gmail.com

Копија од пораката ќе биде испратена и на вашата E-mail адреса.