Нуклеарна медицина

Нуклеарна медицина


Нуклеарна медицина


Историја

Во 1983 година Одделот за примена на радиоактивни изотопи, од лабораториска служба се трансформира во нова служба, под името Служба за нуклеарна медицина.

За прв раководител беше избран д-р Никола Костурски, специјалист по медицинска биохемија.

Веќе следната година беше набавена планарна (дводимензионална) гама камера со широко видно поле и 64 фото мултипликатори.

Прв специјалист по нуклеарна медицина е д-р.Снежана Михајловска, која ја финализираше својата специјализација во 1989 година. По неа, во 1991 година се прилучија д-р Јован Ѓорѓиевски и д-р Златко Петровски, додека во 2011 година се приклучи д-р.Кети Велјанова.

Во Службата за нуклеарна медицина при Ј.З.У.Клиничка болница – Битола во текот на 2006 година од страна на Меѓународната Агенција за Атомска Енергија (I.A.E.A.) беше донирана нова SPEKT гама камера.


Организациона поставеност

Службата за нуклеарна медицина е поделена во четири оддели, и тоа:

 • Тироидна амбуланта - Во овај оддел се врши комплетен преглед и терапија на тироидната жлезда.
 • Лабораториски оддел - Овој оддел е логистичка подршка на тироидната амбуланта, каде се врши мерење на концентрацијата на тироидните хормони (FT4, FT3), другите хормони кои се во врска со тироидната жлезда (TSH), тиреоглобулинот (TG), анти тиреоглобулинските антитела (anti TG antitela), како и антителата насочени кон тироидната пероксидаза (anti TPO antitela), во серумот.
 • Радио фармацевтски оддел - Овој оддел е логистичка подршка на одделот за сцинтиграфија во кој се врши елуирање на Tc-99m генератор како и маркирање на радиофармацевтските препарати и крвните елементи со Tc-99m
 • Оддел за сцинтиграфија - Во овој оддел се вршат следните сцинтигравски испитувања:
  • Перфузиона сцинтиграфија на миокардот
  • Вентрикулографија
  • Радионуклеидна ангиографија
  • Радионуклеидна флебографија
  • Перфузиона сцинтиграфија на бели дробови
  • Сцинтиграфија на коски и зглобови
  • Статична сцинтиграфија на бубрези
  • Динамична сцинтиграфија на бубрези
  • Сцинтиграфија на тироидна жлезда
  • Хепатобилијарна сцинтиграфија
  • Колоидна сцинтиграфија на црн дроб
  • Сцинтиграфија на хемангиом на црниот дроб
  • Сцинтиграфија на хранопровод
  • Сцинтиграфија на плунчани жлезди
  • Сцинтиграфија на паратироидни жлезди
  • Сцинтиграфија на цело тело со Ј-131


Високо едуциран кадар

Службата за нуклеарна медицина располага со високо едуциран кадар, и тоа:

4
Специјалисти_по
нуклеарна_медицина
(1_доктор_на_науки
2 примариуси)
1
Дипломиран физичар
1
Диплломиран фармацевт
1
Дипломиран биолог
5
Специјалисти радиолошки технолози
1
Рендген техничар
2
Медицински_сестри
со_висока_стучна_спрема
1
Лаборант
1
Хигиеничар