Др. Зоран Лазаров - Директор
Клиничка болница Битола

kbbitola@gmail.com
+389 47 243 001
+389 76 369 000

Образование

Основно образование – Битола, 1967
Гимназија – Битола, 1971
Медицински Факултет -Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, 1982
Специјализација по ургентна медицина-Сараево, 1987

Работно искуство

2017 - Директор на Клиничка болница Битола
2002-2005 - Заменик директор на Здравствен дом Битола
1999-2002 - Ургентна медицина
1991-1999 - Раководител на Итна медицинска помош
1987-1999 - Служба Ургентна медицина
1983-1987 - Итна медицинска помош
1982-1983 - Амбуланта с.Новаци

Странски јазици

Англиски



Др. Жаклина Сервини
Помошник директор
Интернистички гранки



Др. Владо Дамевски
Помошник директор
Хируршки гранки



Др. Александар Димовски
Помошник директор
Дијагностички гранки




Дипл. правник Илинка Новачевска
Помошник директор
Правни работи



Дипл. ек. Наташа Илиевска
Помошник директор
Економски работи



М. С. Радмила Бајовска
Главна медицинска сестра



Марија Торкова
Асистент на генерален директор




Дипл. ел. инж. Билјана Христовска
Раководител
Информатика



Др. Мимоза Гелевска
Раководител
Анестезиологија



Др. Елизабета Ивановска
Раководител
Интерно одделение



Др. Зоран Буџевски
Раководител
МФХ




Др. Илија Келепуровски
Раководител
Урологија



Др. Данчо Балаловски
Раководител
Инфективно одделение



Др. Васко Димовски
Раководител
ОРЛ



Др. Лидија Сотирова
Раководител
Офталмологија




Др. Маргарита Видевска
Раководител
Ортопедија



Др. Николче Ангеловски
Раководител
Неврохирургија



Др. Љупчо Алексовски
Раководител
Психијатрија



Др. Томе Трајковски
Раководител
Хирургија




Др. Цветанка Шокларовска
Раководител
Патологија



Др. Билјана Илковска
Раководител
Лабораторија



Др. Рената Раденков
Раководител
Онкологија



Дипл. фарм. Мирјана Павловска
Раководител
Болничка аптека




Др. Ирена Стефановска
Раководител
Неврологија



Др. Дијана Георгиевска
Раководител
Дерматовенерологија



Др. Ѓорѓи Саздановски
Раководител
Радиологија



Др. Снежана Михајловска
Раководител
Нуклеарна медицина




Др. Лидија Петровска
Раководител
Педијатрија



Др. Лидија Паришко
Раководител
Физикална медицина



Др. Елизабета Чипуровска
Раководител
Гинекологија



Др. Михајло Насев
Раководител
Пневмофизиологија




Др. Зоран Котевски
Раководител
Судска медицина



Др. Миле Наумовски
Раководител
Ургентна медицина



Др. Лилјана Момева
Раководител
Неонатологија



Др. Дона Тромбева
Раководител
Инфузиони раствори