Вести

Завршна сметка за 2023 година, Биланс на состојба, Даночен биланс, Приходи и расходи, Посебни податоци, Структура на приходи по дејности

Завршна сметка за 2023 година

Биланс на состојба за Консолидирана сметка

Приходи и расходи за Консолидирана сметка

Посебни податоци за Консолидирана сметка

СПД Рекапитулар за Консолидирана сметка


Биланс на состојба за сметка бр. 660020050253158

Приходи и расходи за сметка бр. 660020050253158

Посебни податоци за сметка бр. 660020050253158

СПД Рекапитулар за сметка бр. 660020050253158


Биланс на состојба за сметка бр. 660020050273722

Приходи и расходи за сметка бр. 660020050273722

Посебни податоци за сметка бр. 660020050273722

СПД Рекапитулар за сметка бр. 660020050273722


Биланс на состојба за сметка бр. 660020050248502

Приходи и расходи за сметка бр. 660020050248502

Посебни податоци за сметка бр. 660020050248502

СПД Рекапитулар за сметка бр. 660020050248502


Биланс на состојба за сметка бр. 660020050248696

Приходи и расходи за сметка бр. 660020050248696

Посебни податоци за сметка бр. 660020050248696

СПД Рекапитулар за сметка бр. 660020050248696


Биланс на состојба за сметка бр. 660020050248793

Приходи и расходи за сметка бр. 660020050248793

Посебни податоци за сметка бр. 660020050248793

СПД Рекапитулар за сметка бр. 660020050248793


Известување за сметка бр. 660020050248890

Известување за сметка бр. 660020050253255

 

 

Сподели:

Клучни зборови: Завршна сметка за 2023 година